Sophantering

Fjärrvärme med förhinder!

31 Augusti 2015 02:00

Bostadsrättföreningarna City, Jupiter och Venus får sin värme från panncentralen City, PC City. Så har det varit allt sedan Näsbydalshusen byggdes i slutet av 50-talet. Sedan 2007 äger de tre föreningarna panncentralen tillsammans. Driften sköts av Termoekonomi AB.

Till panncentralen hör ledningsnätet som transporterar varmvattnet från panncentralen ut till föreningarnas värmeväxlare i vilka tappvarmvatten skapas och radiatorvattnet värms upp. Ledningsnätet är lika gammalt som våra hus, dvs. ledningarna till Näsbydal är omkring 60 år och ledningarna till Grindtorp cirka 50 år. Det är nu hög tid att renovera vårt ledningsnät så att vi inte en kall vinternatt blir utan värme i något av våra hus.

I samband med att vi byter driftentreprenör i panncentralen har styrelsen beslutat ersätta det befintliga, fysiska ledningsnätet med ett nytt. När vi ersätter ledningarna ser vi också till att den tekniska standarden på nätet blir enligt dagens standard. Det innebär att det nya ledningsnätet skall kunna klara 120° temperatur och 16 bars tryck, ett s.k. PN 16-nät.

Så långt är allt frid och fröjd.

När våra projektörer från Fjärrvärmebyrån börjar titta på var de nuvarande ledningarna går upptäcker de att de korsar Grindtorpsvägen två gånger och dessutom går under bränslepumparna på OKQ8-stationen. Vi har således all anledning att hitta bättre ledningssträckning än den nuvarande.

Det enklaste sättet att dra nya ledningar mellan panncentralen och våra hus är, i stort sett, att gå närmaste vägen och att bara gå under Grindtorpsvägen en gång. Eftersom ledningarna delvis går i kommunal mark måste vi dock inhämta kommunens medgivande till att gå fram med en ny ledningssträckning.

Under tiden har vi noterat att kommunen och dess bolag, Täby miljövärme AB (TMAB), börjat intressera sig för vårt tänkta nya ledningsnät. Vid ett möte med företrädare för TMAB får vi klart för oss att de, Täby kommun och TMAB inte är ett dugg intresserade av att ge oss möjlighet att dra ledningar i ny sträckning såvida vi inte är beredda att ansluta oss till det ”öppna nät” som E.ON bygger på uppdrag av Täby kommun. Eftersom PC Citys styrelse inte har valt E.ON som leverantör av fjärrvärme är anslutning till E.ONs nät inte ett alternativ för oss.

De befintliga ledningarna ligger i kommunens mark med stöd av ett förrättningsbeslut avseende den gemensamhetsanläggning, Tibble ga:1, som skapades vid bildandet av samfällighetsföreningen PC City. Styrelsen bedömde att en ändring av det beslutet vid en ny lantmäteriförrättning skulle vara det smidigaste tillvägagångssättet. Täby kommun har egen fastighetsbildningsmyndighet varför vi vände oss till den med ansökan om ändring av gemensamhetsanläggningen. Efter närmare två månader begär kommunen att ärendet, som då nästan var avgjort till vår fördel, att förrättningen skulle genomföras av det statliga lantmäteriet. Anledningen sades vara att kommunen som markägare var jävig, dvs. partisk. Dessförinnan hade man från kommunens sida gjort klart att man motsatte sig ändrad ledningssträckning på kommunal mark för att det skulle kunna utlösa skadeståndsanspråk från E.ON eftersom man i avtal med E.ON förbundit sig att inte upplåta kommunal mark för konkurrerande fjärrvärmeproducent.

Handläggningstiderna inom det statliga lantmäteriet är mycket längre än inom Täbys kommunala lantmäterimyndighet. Istället för att få fram ett beslut inom två månader får vi troligen vänta ytterligare minst fyra månader utöver de inledande två. Sedan vet vi inte om kommunen överklagar beslutet om det inte går deras väg.  

Kvarstående alternativ är nu att lägga ny ledning ovanpå eller i direkt anslutning till de gamla ledningarna med allt vad det innebär av krångel och risker vid uppgrävning av Grindtorpsvägen på två ställen och schaktning runt OKQ8-stationen. Vi är också tvungna att skjuta på hela förnyelsen till sommarhalvåret.

Att lägga ner nya ledningar är ett stort projekt i sig. Det blir inte lättare när den egna kommunen sätter sig på tvären.

I PC Citys styrelse hoppas vi nu att våra ledningar ska klara en vinter till och att Lantmäteriet, det statliga, skall ändra förrättningsbeslutet enligt vår ansökan och ge oss möjlighet att dra nya ledningar på ett smidigare sätt än det nuvarande. Vill kommunen gå oss till mötes överklagar de inte Lantmäteriets beslut att öppna för Grindtorps- och Näsbydalsbornas möjlighet att modernisera sitt fjärrvärmenät.

PC Citys styrelse