Information

Extra information ang. balkongerna till hus 12 och 14

12 Juni 2016 02:00

Information om tidplan hus 12 och 14.
Med anledning av ett stort antal frågor från boende i hus 14 om tidplan för
balkongutbytet där nu hus 14 påbörjas före starten på 12:an lämnas följande
information.


Tidplanen för projektet som anslogs 2016-02-12 gäller fortfarande för husen 8 – 10
och 12. Vad det gäller hus 14 var den preliminära planen att flytta ställningarna
från hus 10 till 14 under vecka 30.
I vårt avtal med Balco föreskrivs en projekttid på maximalt 12 månader kopplat till
en vitesklausul om så inte blir fallet. För att kunna möta upp till sitt åtagande har Balco
lyckats komma över ytterligare två ställningar som nu monteras på hus 14 och kommer
därmed att arbeta på tre hus samtidigt.
För de boende i de övriga husen betyder detta att den tidigare anslagna tidplanen
ligger fast och att byggstarten i hus 14 tidigareläggs.
På hus 14 kommer arbetena att påbörjas på västfasaden (mot parken) under
denna vecka för att gå vidare på sydfasaden under påföljande vecka. När dessa
fasader fått sina balkonger färdiga och besiktigade preliminärt under vecka 30
kommer vi att söka ett interimistiskt slutbesked från kommunen så att de boende
där åter kan använda sina balkonger.
Därefter kommer fasaden mot öster (entrésidan) att få ställningarna från de andra
fasaderna monterade under vecka 30 och besiktning där att kunna ske under
vecka 38. Förutsatt att kommunen beviljar det interimistiska slutbeskedet kommer
projekttiden med låsta balkonger i hus 14 att reduceras till ca. 9 veckor att jämföra
med ca. 12 veckor i de övriga husen.


Observera att denna tidplan baseras på läget 2016-06-11 och är preliminär.

Sten Bengtsson
Projektansvarig i styrelsen